Visie en doelstelling

Wij geloven dat jeugdigen thuis veilig moeten opgroeien!

 

Waarom?
Omdat jeugdigen het best tot hun recht komen wanneer zij zich in hun eigen omgeving veilig kunnen ontwikkelen.  Als het thuis echt niet kan, geloven we dat jeugdigen zo thuis mogelijk moeten opgroeien.
Tevens vinden we het als samenwerkingsverband belangrijk om voortdurend oog te houden voor hiaten binnen de jeugdzorg en hierop passend aanbod te ontwikkelen.
Matched Care Zeeland is er om hierin die specifieke hulp te bieden.
Dus, heeft u te maken met complexe gezinssystemen, opvoedproblemen waarbij psychiatrische of LVB problematiek aanwezig is bij ouder(s) en/of jeugdige of een ingewikkelde scheiding waarbij de jeugdige veel last ervaart? Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

 

Hoe doen we dat dan?
Matched Care Zeeland onderscheidt zich, als samenwerkingsverband, door het aanbieden van effectieve hoog specialistische ambulante hulp , waarbij aspecten als ‘thuis nabij’ en ‘wonen doe je thuis, tenzij…’ belangrijk zijn.
De kracht van Matched Care Zeeland ligt in het kunnen inzetten van domein-overstijgende maatwerkbehandelingen voor jeugdigen en gezinnen binnen GGZ, LVB en J&O voor de korte, middellange en de lange termijn. We denken buiten de kaders van het huidige, bestaande zorgaanbod.
We vinden het een uitdaging om bij complexe casussen tot maatwerkoplossingen te komen vandaar onze naam. De match moet er zijn voor de korte, middellange en de lange termijn.
We kijken naar de omgeving waarin de jeugdige zich begeeft, bijvoorbeeld:
Naar de omstandigheden van de ouders (maatschappelijke context), school, een (sport-) club en sociale kring van de jeugdige, met andere woorden; “waar liggen de krachten van het gezin?”.
We zijn hiertoe in staat, omdat Matched Care Zeeland een samenwerkingsverband is met verschillende specialiteiten die verenigd kunnen worden binnen één traject.

 

Wat is de kracht van onze behandelingen?
Behandelingen binnen Matched Care Zeeland hebben een systemisch karakter en worden zodanig ingezet, dat ook het netwerk rond de jeugdige en het gezin wordt versterkt, met als doel dat de jeugdige met het gezin zelfstandig verder kan.
Uitgangspunten in deze maatschappelijke context zijn:
–        De stem van het gezin is leidend ofwel ouders houden regie en positie bij de te realiseren (integrale) plannen voor de jeugdige.
–        We handelen snel en deskundig met de disciplines die daarvoor nodig zijn. Dat kan een psychiater zijn, maar ook een maatschappelijk werker, een psycholoog, een systeemtherapeut of een ambulant begeleider.
–        Hulp wordt zoveel mogelijk in de eigen omgeving geboden.
–        Jeugdigen wonen thuis, maar als dat echt niet kan zoveel mogelijk in of nabij Zeeland.
–        Bij overstap naar ander ondersteuningstraject is er een warme overdracht.

De intensiteit van de behandeling wordt flexibel op- en afgeschaald. Hierdoor wordt behandeling zo intensief waar noodzakelijk ingezet en zo laag waar mogelijk afgeschaald.

 

Buiten de kaders durven denken….
De samenwerkingspartners van Matched Care Zeeland vormen met elkaar een samenwerkingsverband dat maatwerk levert in perceel 1 zorgtrajecten vanuit ieders specialisatie. Naast ons geloof dat de jeugdige thuis of thuis nabij hoort, zijn onze ambities:
–        Oplossen van hiaten in het zorgaanbod van Perceel 1-zorg voor jeugdigen en gezinnen en daarop inspelen door samen nieuw zorgaanbod te ontwikkelen.
–         Een brede variatie van interventies die soms vanuit één instelling, maar vaker vanuit meerdere samenwerkingspartners wordt ingezet om een resultaat te bereiken voor de jeugdige met het geloof dat de jeugdige thuishoort.